دکتر سید مهدی خاکزادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه - دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی
دکتر سید مهدی خاکزادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه - دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی

دروس تدریس شده

کارشناسی ارشد

مدیریت زنجیره تامین، کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان، استقرار کسب و کار، طراحی و تدوین طرح کسب و کار، توسعه محصول جدید، مدیریت کسب و کار کوچک، ایجاد کسب و کار، پایان نامه

دکتری

تحلیل محیط کسب و کار، نظریه های کارآفرینی، زبان تخصص پیشرفته، تشخیص فرصت های کارآفرینی، مبانی فلسفی تئوری های مدیریت، مبانی فلسفی تئوری های رفتار سازمانی، آموزش کارآفرینی، تجاری سازی دانش و فناوری، دانشگاه کارآفرین

معرف ها

Prof. Hasanali Aghajani

Lecturer and Resercher of Managment Science & Consultant of Managers

University of Mazandaran, Babolsar

 

Dr. Mohammad Salehi

Assistant professor of Faculty of Humanities, Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

 

 

Dr. Mohammad Farsi

Associate Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

 

 

Dr. Maryam Taghvaee Yazdi

Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

 

 

Dr. Majid Fatahi

Assistant professor of Faculty of Humanities, Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran