دکتر سید مهدی خاکزادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه - دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی
دکتر سید مهدی خاکزادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه - دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی

کتاب های تالیف شده

مبانی کارآفرینی فناورانه

میزان رضایت:
۵/۵

اصول انبارداری در سازمان ها

میزان رضایت:
۵/۵

بنیان‌های نظری کار‌آفرینی

میزان رضایت:
۵/۵

آموزش کارآفرینی با رویکرد پسا مدرن

میزان رضایت:
۵/۵

راه اندازی کسب و کارهای جدید با نگاه کارآفرینانه

میزان رضایت:
۵/۵

فرصت های کارآفرینی در هزاره سوم

میزان رضایت:
۵/۵

شناخت میکروسکوپی چوب

میزان رضایت:
۵/۵

کارآفرینی، نوآوری، اشتغال

میزان رضایت:
۵/۵

اصول سرپرستی

میزان رضایت:
۵/۵

شناسایی پهن برگان و سوزنی برگان

میزان رضایت:
۵/۵

مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی صنایع چوب و کاغذ

میزان رضایت:
۵/۵